Projekt ''COLINDA''

HRZZ

Zdenka Janeković-Römer

zdenka_janekovic

 English

 

Zdenka Janeković-Römer (*20.8.1961., Zagreb), znanstvena je savjetnica u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Klasičnu gimnaziju završila je u Zagrebu, a potom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala povijest i komparativnu književnost. Ondje je završila postdiplomski studij hrvatske povijesti u srednjem vijeku i magistrirala 1991. godine, s temom "Dubrovačke obitelji u 14. i 15. stoljeću". Doktorirala je 1997. godine s temom "Dubrovačko plemstvo u 15. stoljeću". Godine 1987. primljena je za asistenta na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je Odsjeku izabrana za docenta (1999) i izvanrednog profesora (2003). godine. Tijekom rada na Filozofskom fakultetu predavala je Pomoćne povijesne znanosti, Hrvatsku povijest u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, Historiografiju i teorije znanosti o povijesti, kao i niz izbornih kolegija iz srednjovjekovne povijesti. Od od 2001. do 2004. godine bila je voditeljica Poslijediplomskog studija na Odsjeku za povijest. Od godine 2004. zaposlena je kao viši znanstveni suradnik u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Godine 2008. izabrana je u zvanje znanstvenog savjetnika, a 2010. u zvanje redovitog sveučilišnog profesora. Od 1993-1998. vodila je Dubrovačku medievističku radionicu pri Međunarodnom središtu hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku, zajedno s Nellom Lonza. Od 2004. do 2009. bila je zamjenica predsjednika Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. Suradnik je na projektu “Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike”. Redovito predaje na doktorskom studiju “Povijest stanovništva”, na Sveučilištu u Dubrovniku, a surađuje i s drugim doktorskim studijima povijesti i književnosti na sveučilištima u Zagrebu, Osijeku i Splitu te na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

Glavna područja njezinog istraživanja su plemstvo, obitelj, društvena praksa i kultura u srednjovjekovnom i ranonovovjekovnom Dubrovniku. Izučavala je političke i društvene institucije Dubrovačke Republike i njezine odnose s Venecijom i ugarskom krunom. Povijesti dubrovačke države i vladajućeg staleža pristupala je iz šire perspektive, spajajući elemente društvene, političke, kulturne i rodne povijesti, povijesne demografije, te historijske antropologije. Bavila se i pitanjima historiografije, odnosno teoretskim dimenzijama povijesne discipline. U posljednje vrijeme u središtu njezine pozornosti je kulturna, vjerska i društvena povijest kasnog srednjovjekovlja i ranog novoga vijeka. Objavljuje i prevodi izvornu građu iz srednjeg i ranog novog vijeka.

Na spomenute teme objavila je osam knjiga te više od sedamdeset radova. Sudjelovala je na mnogim znanstvenim skupovima i radionicama u zemlji i inozemstvu, kao i u uredništvima znanstvenih časopisa. Također je surađivala u nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Neki od njezinih radova nastali su kao dio međunarodnih projekata i drugih oblika suradnje s Central European University u Budimpešti, Bečkim sveučilištem – “Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte”, te “Max-Planck Institut für Geschichte” iz Göttingena te Center for Mediterranean Studies, UCLA. Surađuje s Oxford Dictionary of the Middle Ages.

Godine 2000. nagrađena je godišnjom nagradom Matice hrvatske za znanost “Oton Kučera”, za knjigu Okvir slobode. Dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma. Nagrađena je i godišnjom državnom nagradom za znanost za 2007. godinu za knjigu Maruša ili suđenje ljubavi. Bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika. Dobitnica je i Nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u RH za 2009, za područje društvenih znanosti, za knjigu Benedikt Kotrulj, Libro del arte dela mercatura. Knjiga o vještini trgovanja.

Govori engleski i francuski jezik, a čita latinski, grčki, talijanski, njemački, slovenski i španjolski jezik. Prevodi s latinskog i talijanskog jezika.

 

 

Bibliografija (knjige i znanstveni radovi)

 

 

Knjige:

Rod i grad. Dubrovačka obitelj od 13. do 15. stoljeća. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Zavod za hrvatsku povijest FF-a u Zagrebu, 1994.


Okvir slobode. Dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1999.


Filip de Diversis, Dubrovački govori u slavu ugarskih kraljeva Sigismunda i Alberta. Dubrovnik-Zagreb: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, ur. Zdenka Janeković Römer, 2000.


Višegradski ugovor: temelj Dubrovačke Republike. Zagreb: Golden marketing, 2003.


Filip de Diversis, Opis slavnoga grada Dubrovnika 1440, uredila, transkribirala i prevela Z. Janeković Römer. Zagreb: Dom i svijet, 2004.


Maruša ili suđenje ljubavi. Bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika. Zagreb: Algoritam, 2007. (2. izdanje, Zagreb: Algoritam, 2008.)


Filip de Diversis, Sabrana djela. Opis Dubrovnika. Govori u slavu kraljeva, ur. Z. Janeković Römer. Zagreb: Dom i svijet, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.


Benedikt Kotrulj, Libro del arte dela mercatura. Knjiga o vještini trgovanja, ur. Zdenka Janeković Römer. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Hrvatski računovođa, 2009.

 

Radovi u časopisima, zbornicima i knjigama:

 

»Pristup problemu obitelji i roda u stranoj i domaćoj medievistici.« Historijski zbornik XLII (1989): 171-182.


Nella Lonza, Zdenka Janeković Römer, »Dubrovački Liber de maleficiis iz 1312-1313. godine.« Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 25 (1991): 173-228.

 

»Rodbinski odnosi u dalmatinskom društvu XIII. i XIV. stoljeća.« Historijski zbornik 45 (1992): 179-194.


»Stranac u srednjovjekovnom Dubrovniku: između prihvaćenosti i odbačenostiRadovi Zavoda za hrvatsku povijest 26 (1993): 27-37.


»Sve opsade Dubrovnika: Obitelj kao faktor društvene sigurnosti.« Dubrovnik IV, 2 (1993): 235-240.


»Narodna starina - Historiografski vrhunci i borba za opstanak.« Časopis za suvremenu povijest 1 (1993): 155-162.


»Post tertiam campanam - Noćni život Dubrovnika u srednjem vijeku.« Otium 1 (1), 1993: 6-13;  Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 32 (1994): 7-14.


»Das Nachtleben Dubrovniks im Mittelater.« Historische Anthropologie 1 (1995): 100-111.


»Na razmeđi ovog i onog svijeta. Prožimanje pojavnog i transcendentnog u dubrovačkim oporukama kasnoga srednjeg vijeka.« Otium 2/3-4 (1994): 3-16.

»Obiteljski odnosi u hrvatskom društvu XI. stoljeća.«,  u: Zbornik Zvonimir, kralj hrvatski, ur. Ivo Goldstein. Zagreb, 1995: 115-122.


»"Pro anima mea et predecessorum meorum". The Death and the Family in 15th Century Dubrovnik.« Otium 3/1-2 (1995) (Medium aevum quotidianum, 35, 1996): 25-34.


»Obitelj u Dubrovniku u kasnomu srednjem vijeku i njezin teoretski odraz u djelu Benedikta Kotruljevića.«, u: Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa "Dubrovčanin Benedikt Kotruljević, Hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća, ur. Vladimir Stipetić. Zagreb, 1996: 123-134.


»Javni rituali u političkom diskursu humanističkog Dubrovnika.« Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 29 (1996): 68-86.


»Noble Women in Fifteenth-Century Ragusa.«, u: Women and Power in East Central Europe - Medieval and Modern., ur. Marianne Sághy. East Central Europe, Special Issue, 20-23, 1 (1996): 141-170.


»Sabori kraljevina Hrvatske i Slavonije od kraja 13. stoljeća do 1526.«, u: Slava Saboru., Zagreb: Hrvatski povijesni muzej, ur. Ankica Pandžić, 1997: 14-18.
»Ne cvatu svakome klekovi ružama.« Dubrovački horizonti 37 (1997): 29-33.


»Povijesno iskustvo i pisanje povijesti u Petrićevu sustavu spoznaje svijeta.«, u: Frane Petrić - O 400. obljetnici smrti hrvatskoga renesansnoga filozofa, ur. Ivica Martinović. Dubrovnik VIII, 1-3 (1997): 44-59.


»Stjecanje Konavala: Antička tradicija i mit u službi diplomacije.«, u: Konavle u prošlosti sadašnjosti i budućnosti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Cavtatu od 25. do 27. studenog 1996. godine, sv. 1. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1998: 31-45.


Raukar, Tomislav, Janeković Römer, Zdenka, »Odsjek za povijest.«, u: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ur. Stjepan Damjanović, FF u Zagrebu, Zagreb 1998: 81-87.


»Priznanje krune svetog Stjepana - izazov dubrovačke diplomacije.«Zbornik Diplomatske akademije 3 (1998): 293-303.


»The Recognition of Hungarian Sovereignty – A Challenge for Ragusan Diplomacy.«, u: Diplomacy of the Republic of Dubrovnik, Diplomatic Academy Yearbook 3 (1998): 309-317.


»O poslaničkoj službi i diplomatskom protokolu Dubrovačke Republike u 15. stoljeću.« Zbornik Diplomatske akademije 4 (1999): 193-203.


»O pisanju povijesti i znanju o prošlosti«., u: Zbornik Mirjane Gross, ur. Ivo Goldstein. Zagreb: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1999: 445-458.


»Staleška uvjetovanost vlasti u Dubrovačkoj Republici.« Contributi dal convegno internazionale Sistemi di potere e poteri delle istituzioni, Teorie e pratiche dello stato nell’Europa Mediterranea con speciale riferimento all’area Adriatica in età moderna. Acta Histriae VII (1999): 215-232.


»Mirjana Gross: traganje za novim putevima povijesnog mišljenja.« Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 32-33 (1999-2000): 481-484.


»Nikola Gučetić. Upravljanje obitelji. Zagreb: Biblioteka Scopus, ur. Marinko Šišak, prev. Maja Zaninović, 1998.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 38 (2000): 396-399.


»Vjekoslav Klaić na Zagrebačkom sveučilištu.«, u: Vjekoslav Klaić, Život i djelo. Zbornik radova sa znanstvenog skupa o životu i djelu Vjekoslava Klaića u povodu 150. obljetnice rođenja i 70. obljetnice smrti 1849. -1928. – 1998. – 1999, održanog 6. i 7. studenog 1998. u Slavonskom Brodu i Garčinu, Zagreb – Slavonski Brod 2000: 363-374.


»Povijesna spoznaja i metodologija povijesti u post-moderni«. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 31 (2000): 203-220.


»Dubrovački govori Filipa de Diversis: kratka pouka o humanizmu.«, u: Filip de Diversis. Dubrovački govori u slavu ugarskih kraljeva Sigismunda i Alberta. Dubrovnik-Zagreb: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, ur. Z. Janeković Römer, 2000: 9-49.


»David Rheubottom. Age, Marriage and Politics in Fifteenth-Century Ragusa. Oxford-New York: Oxford University Press, 2000.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 39 (2001): 507-513.


»Nikola Gučetić, Upravljanje obitelji, ur. Marinko Šišak, prev. Maja Zaninović. Zagreb, Biblioteka Scopus, 1998.« Dubrovnik Annals 5 (2001): 124-128.

 

»Public Rituals in the Political Discourse of Humanist Dubrovnik.« Dubrovnik Annals 6 (2002): 7-43.


»La legge come sopruso: Le autorità municipali e la vita privata nella Repubblica di Dubrovnik a cavallo tra Medioevo ed Età moderna.« Acta Histriae 10 (2002): 265-283.


»Nasilje zakona: Gradska vlast i privatni život u kasno srednjovjekovnom i ranonovovjekovnom Dubrovniku.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 41 (2003): 9-44.


»Domazet, Mladen i Marin Vuletin. Donjokaštelanska svakodnevica 1900-1939. Zagreb: Difo – Zagreb, 2002.« Kaštelanski zbornik 7 (2003): 471-475.


»Što je Europa (Hrvatskoj), što je Hrvatska (Europi) u srednjem vijeku.« Historijski zbornik 56-57 (2003-2004): 125-131.


»Marija Gondola Gozze: La querelle des femmes u renesansnom Dubrovniku.«, u: Žene u Hrvatskoj: ženska i kulturna povijest, ur. Andrea Feldman. Zagreb: Ženska infoteka, 2004: 105-125.


»The orations of Philip Diversi in honour of the Hungarian kings Sigismund of Luxemburg and Albert of Hapsburg: Reality and rhetoric in humanism.« Dubrovnik Annals 8 (2004): 43-79.


»Grad trgovaca koji nose naslov plemića: Filip de Diversis i njegova Pohvala Dubrovnika.«, u: Filip de Diversis: Opis slavnoga grada Dubrovnika 1440, uredila, transkribirala i prevela Z. Janeković Römer. Zagreb: Dom i svijet, 2004: 9-31.


»Na margini ili u središtu društva? Razmišljanja o marginalnosti u srednjem vijeku u nekoliko primjera.«, u: Gradske marginalne skupine u Hrvatskoj kroz srednji vijek i ranomoderno doba. Biblioteka Dies historiae, knjiga 1, Zagreb: Hrvatski studiji, 2004: 21-40.


»I lazzaretti di Dubrovnik (Ragusa).«, u: Rotte Mediterranee e baluardi di sanità. Venezia e i lazzaretti mediterranei, ur. Nelli-Elena Vanzan Marchini. Regione del Veneto: Centro Italiano di Storia Sanitaria e Ospedaliera del Veneto; Milano: Skira, 2004: 246-250.


»Bernard Stulli, Studije iz povijesti Dubrovnika: Zagreb: Konzor, 2001.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42 (2004): 358-363.


»Otium litteratum, utočište, ishodište.« Kolo 4 (2004): 103-114.


»Tradicionalist koji povijest vidi kao povijest velikana: Robin Harris, Dubrovnik: A History. Saqi Books, London, 2003.« Gordogan 2-3 (2004): 235-238.

 

»Pučka krv i plemstvo duha.«, u: Pučka krv, plemstvo duha. Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću, ur. Davor Dukić. Zagreb: Disput, 2005: 43-58.


»Marko Polo i Korčula.« Gordogan 6 (2005): 12-14.


»Građani, stanovnici, podanici, stranci, inovjerci u srednjovjekovnom Dubrovniku.«, u: Raukarov zbornik, ur. Neven Budak. Zagreb: FF Press, 2005: 317-346.


»U predvorju Europe s baštinom pod rukom: Hrvatska i Europa, Kultura, znanost i umjetnost, ur. Ivan Supičić. Svezak 3: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), ur. Ivan Golub. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, 2003, 788.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 43 (2005): 282-291.


»O utjecaju bizantske kulture u renesansnom Dubrovniku i Dalmaciji.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 44 (2006): 7-24.


»Dubrovnik and its First Shepherd Through the Changes of Citizenship in the Middle Ages.« Hortus Artium Medievalium 12 (2006): 187-192.


»Cardinal Bessarion and Greek scholars in Renaissance Dubrovnik and Dalmatia.«, u: Der Beitrag der byzantinischen Gelehrten zur abendlländischen Renaissance des 14. und 15. Jahrhunderts. Philhellenische Studien 12, ur. Evangelos Konstantinou. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006: 107-121.


»Tko je pravi muž? Slučaj biandrije u Dubrovniku 1480.« Historični seminar 5 (2006): 23-40.


»Obiteljska knjiga Andrije Antojeva de Pozza (1569-1603).«, u: Med srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik, ur. Sašo Jerše. Ljubljana: Založba ZRC, 2006: 485-497.


»Autoritet ljubavi: samotnička misija Marina Držića za ljude nazbilj.« Kolo 2 (2006): 205-210.


»Mnoga lica i značenja srednjovjekovlja: baština prošlosti i suvremeni identitet.«, u: Thesaurus Archigymnasii. Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu 1607-2007, ur. Ivan Koprek. Zagreb: Klasična gimnazija u Zagrebu, 2007: 501-508.


»Posrednici spasenja: Senjska Spovid općena iz 1496. godine.«, u: Sacerdotes, iudices, notarii... Posrednici među društvenim skupinama, ur. Neven Budak. Poreč: Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pučko otvoreno učilište Poreč – Zavičajni muzej Poreštine, 2007: 131-146. (ISSN 1845-5166)


»On the influence of Byzantine culture on Renaissance Dubrovnik and Dalmatia.« Dubrovnik Annals 11 (2007): 7-24.


»Čast i glas grada Dubrovnika i njegova slavitelja Filipa de Diversisa«, u: Filip de Diversis, Sabrana djela. Opis Dubrovnika. Govori u slavu kraljeva, ur. Zdenka Janeković Römer. Zagreb: Dom i svijet, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007: 11-33.


»Osmanlis, Islam and Christianity in Ragusan Chronicles (16th-17th Centuries).«, u: Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Approaching the “Other” on the Borderlands. Eastern Adriatic and beyond, 1500-1800, ur. Egidio Ivetic, Drago Roksandić. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia, History, Economy and Society, 4. Padova: Cleup, 2007: 61-79.


Leksikon hrvatske književnosti: djela. ur. Dunja Detoni Dujmić., Dunja Fališevac, Ana Lederer, Tea Benčić Rimay. Zagreb: Školska knjiga, 2008., (»Bašćanska ploča«; »Dubrovačke legende«; »Frane Petrić, Deset dijaloga o retorici«; »Ivan Lučić, De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex«; »Libro od mnozijeh razloga«; »Mavro Orbini, Kraljevstvo Slavena«; »Pismo Jurja Divnića papi Aleksandru VI«; »Sclavorum Regnum, Ljetopis popa Dukljanina, Barski rodoslov«; »Urotnička pisma Marina Držića«; »Zapis popa Martinca o bitki na Krbavskom polju«).


»Sveti Dujam i sveti Vlaho: uporište metropolije i uporište Republike.«, u: Hagiologija: kultovi u kontekstu, ur. Ana Marinković, Trpimir Vedriš. Zagreb: Leykam international, 2008: 123-139.


»Taj svijetli srednji vijek.« Gordogan 15-18 (2008-2009): 55-59.


»Benedikt Kotrulj u potrazi za savršenim trgovcem.«, u: Benedikt Kotrulj, Libro del arte dela mercatura. Knjiga o vještini trgovanja, ur. Zdenka Janeković Römer. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Hrvatski računovođa, 2009: 13-111.
 

Leksikon Marina Držića, ur. Slobodan Prosperov Novak, Mirjana Mataja, Leo Rafolt, Milovan Tatarin. Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 2009. (»Lovro Kunčević«, »Miraz«, »Obitelj«, »Pir«, »Rodovi (plemićki)«, »Studia humanitatis«, »Uzmirazje«, »Vlastela«, »Žena«).


»Ragusan views of Venetian Rule (1205-1358).«, u: Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo / Der westliche Balkan, der Adriaraum und Venedig (13.-18. Jahrhundert), ur. Gherardo Ortalli, Oliver Jens Schmitt. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009: 53-76.
 

The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ur. Robert E. Bjork. Oxford: Oxford University Press, ACMRS, 2009. (»The Statute of the City of Dubrovnik from 1272.«; »Zadar«; »Dalmatia«).


»Moć riječi: propovjednici u srednjovjekovnom Dubrovniku.«, u: Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka, ur. Lovorka Čoralić, Slavko Slišković. Zagreb: Dominikanska naklada Istina, Kršćanska sadašnjost, 2009: 113-127.


»Gradation of differences: ethnic and religious minorities in medieval Dubrovnik.«, u: Segregation - Integration - Assimilation: Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe, ur. Derek Keene, Balász Nagy, Katalin Szende. London: Ashgate, 2009: 115-133.


»The Family Records of Andreas de Pozza from 1569-1603.« Dubrovnik Annals 13 (2009): 37-54.


»Novootkriveni autograf Filipa de Diversija iz 1455. godine: poslanice Sv. Jeronima, Sv. Augustina i drugih.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 48 (2010): 133-176.


»Mittelalterliches Dubrovnik: Wo sich das slavische und das lateinische Europa begegnen.«, u: Dalmatien als europaische Kulturraum. Beiträge zu den Internationalen wissenschaftlichen Symposien "Dalmatien als Raum europaischer Kultursynthese" (Bonn, 6-10. Oktober 2003) und "Städtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europaischen Kulturraums" (Bonn, 9.-13. Oktober 2006), ur. Wilfried Potthoff, Aleksandar Jakir, Marko Trogrlić, Nikolaos Trunte. Split: Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest, 2010: 23-44.


»O napuštanju, udomljivanju i posvojenju djece u srednjovjekovnom Dubrovniku i Dalmaciji.«, u: Filii, filiae...: Položaj i uloga djece na jadranskom prostoru. Zbornik radova 4. Istarskog povijesnog biennala 4 (2011): 15-32.


»Slavensko i romansko tkanje dalmatinskog i dubrovačkog identiteta.«, u: Zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. Krešimir Mićanović. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola, 2011: 207-226.

 

»A newly discovered autograph by Filippo de Diversi (Philippus de Diversis) from 1455: The Epistles St Jerome, St Augustine and others.« Dubrovnik annals 15 (2011): 67-117.


»O životu trećoredaca iz samostana sv. Jeronima u Martinšćici na otoku Cresu (1578. – 1678.).«, Bertošin zbornik: Zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 2, ur. Ivan Jurković. Pula – Pazin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 2012: 251-284.


»Mavrova pjesnička potraga za Bogom i za sobom.«, u: Perivoj od slave. Zbornik Dunje Fališevac, ur. Tomislav Bogdan, Ivana Brković, Davor Dukić, Lahorka Plejic Poje. Zagreb:  FF-press, 2012: 127-141 (ISBN 978-953-175-439-2).
 

 


 

 
« Prethodna   Sljedeća »